1 مرکز کنترل و فرمان نصب کنید

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

اگرمیخواهیدآشپزخانهخودرابهطورکاملبازسازیکنید،امکاننصبیکسیستمخودکار برایکنترلگرما،نور،صداوحتیپوششپنجرههارابررسیکنید.باایندستاوردتکنولوژی، شمامیتوانیدهمهامکاناتآشپزخانهخودراازیکنقطهکنترلکنید. اکنونسیستمهایهوشمندکمیدربازاروجوددارندکهقابلیتکنترلهمهچیزراداشتهباشند؛ بنابراینبهترینراهحلایناستکهشمانیازهایاساسیخودرامشخصکرده،بایککارشناس حرفهایصحبتومناسبترینسیستمرابرایخودانتخابکنید. گروهساختمانهوشمندماهانپیشنهادمابهشمابرایهوشمندسازیمنزلتاناست. chidaneh.com/users/mehranarab

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.