4 کشوها را جایگزین دربها کنید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

برایدسترسیراحتتر،مسلماکشووسیلهایایدهالتراست.اکنون بسیاریازآشپزخانههاباتعدادزیادیکشوهایعمیقطراحیمیشوند؛ زیرادسترسیبهظروفسنگینوبزرگازباالخیلیآسانترازرسیدن بهآنهادرانتهایکابینتاست.تولیدکنندگانلوازمخانگیبهدنبال ساختظرفشویی،یخچالوفریزرهاییبهصورتکشوییهستندکه دراینصورتدیگرهیچغذاییدرتهیخچالفراموشنشدهونمیگندد یااعضایخانوادهبرایشستنظرفباچنینظرفشوییسرودست میشکنند. شرکتمهرچوبآویژهمیتواندبرایداشتنآشپزخانهایبهروزبهشما کمککند.

chidaneh.com/users/avizhewood

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.