5 هواراتصفیهکنید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

فنهایهواکشکهبووروغنرابهبیرونمنتقلمیکنند،درآشپزخانه بسیارمعمولهستند.بااینوجودطیفگستردهایازآنهاطراحیشده است.هودهادربعضیازآشپزخانههابادودکشهایبلندوبزرگدرباالی اجاقگازهاقرارگرفتهاند.دربرخیدیگرطراحیطوریصورتگرفتهکه دریچههایهواکشدرسقفیاپشتدربهایکابینتپنهانشدهاند اماتکنولوژیقرن12نوعیازهواکشمتحرکرامعرفیکردهاستکه رویسطحکابینتپنهانمیشودودرزماننیازباالمیآید.برخیازاین هواکشهامجهزبهسنسورهاییهستندکهباتشخیصدماوبوفعال میشوند. پیشنهادمابهشمابرایتهیهانواعسیستمهایتهویه،شرکتتهویه اطمینانپارساست.

chidaneh.com/users/hjafari37349

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.