7 کشوی گرمکننده را فراموش نکنید

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

سیستمهای پخت و پز کنونی اغلب مجهز به یک فر کوچک برای گرم کردن غذا نیز هستند. شما بشقاب غذای خود را چند دقیقه قبل از مصرف در آن قرار میدهیدوسپسنوشجانمیکنید.کشوهایگرمکنندهنیزهمینعملکرد را دارند و میتوان آنها را در طراحی کابینت در هر جایی که دسترسی بهتری دارد مثل زیر فر لحاظ کرد. این کشوها نهتنها برای گرم کردن غذا بلکه برای گرمکردنناننیزمناسبهستند. شرکتلوازمخانگیهخامنشمیتوانددراینزمینهبهشماکمککند. chidaneh.com/users/hakhamanesh

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.