6 پریزهاراپنهانکنید

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

همچنانکهلوازمبرقیبیشتریبهآشپزخانههایماافزودهمیشود،نیازمانبه پریزدرمکانهایدردسترسنیزبیشترمیشود.تاکنونتنهاراهحلیکهبرای این مسئله به کار بردهایم، افزودن یک ردیف پریز پشت سر هم روی دیوار بوده که طراحی و کاشیکاری دیوار را خدشــهدار کرده است. با این سیستمهای باالآمدنی روی سطح کابینت و جزیره، بهراحتی میتوان دیوارها را نجات داد و

پریزهارادرمواقعغیرالزمازدیدپنهانکرد. برای طراحی کابینتهای خود مطابق با این نیازها، گروه معماری مکعب را به

شماپیشنهادمیدهیم.

chidaneh.com/users/mokaab

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.