8 پشت دربها را جدی بگیرید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

ماکروویوها روی سطح کابینت جاگیر و ناخوشایند هستند. شما میتوانید برای آنها یک خانه در دل کابینتهای خود مهیا کنید. فقط باید مراقب باشــید که هنگام کار با دمای باال درب کابینت را باز بگذارید. این ایده تنها برای مایکروفر و مایکروویو نیســت. لوازم برقی کوچک دیگر مانند قهوهساز و سرخکن را نیز میتوانید در طراحی کابینت خود لحاظ کنید. فقط نکتهای که در این مورد مهم است، قرار دادن لوازم با عملکرد مشخص در یک حوزه اســت. برای مثال لوازم برقی که برای تهیه صبحانه استفادهمیکنیدبایددریکحوزهقرارگیرند. گروهدکوراسیونتیبرایکمکبهشمادرطراحیکابینتهایتانآمادههستند. chidaneh.com/users/groupt

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.