10 کتری خود را بازنشسته کنید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

شاید مطلوبترین نوآوری در آشپزخانه شیر آب جوش باشــد؛ به معنایی که دیگر نیازی به انتظار برای جوشیدن آب در کتری نیست. این نوع شیرها گاهی در ترکیب با شیر آب اصلی آشپزخانه قرار میگیرند و مجهز به شیر فلکهای سختتر میشوند که آن را برای کودکان امن میسازد. نمونههای دیگری نیز وجود دارد که بهصورت جدا و مستقل عمل میکند و شما میتوانید آن را نزدیک شیر آب اصلییاهرنقطهدیگرآشپزخانهامادورازدسترسکودکانتعبیهکنید. شیرآالتبهداشتیراسانپیشنهادمابهشمادراینزمینهاست. chidaneh.com/users/rassan

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.