9 یکواحددفعزبالهدرزیرسینکخوددرنظربگیرید

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

شایدتصورکنیدمنظورمانهمانسطلزبالههایمعمولیاستکهاغلبدرکابینتزیرسینکجای میدهیم اما باید بدانید این واحدهای دفع زباله بسیار کارا، کامل و دوستدار محیط زیست هستند. در این سیستمها زبالههای غذا از طریق سیستم زهکشی دفع شده و توسط یک دکمه به قطعاتی بسیار کوچک تبدیل و سپس بازیافت میشــوند. در برخی از موارد هم امکان تبدیل این مواد به کود وجود داردکههمینباعثمیشودبهعنوانراهحلیسبزودوستدارمحیطزیستمعرفیشود. پیشنهادمابهشماتجهیزاتآشپزخانهاخواناست. chidaneh.com/users/akhavan

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.