شناخت‌انواع‌چوب‌در‌صنعت‌کابینت

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

زیباترین کابینتهای دنیا که توسط ذهن خالق طراحان طراحی میشوند اکثرا از مدلهای چوبی هستند. کابینتهای چوبی هم در سبک کالسیک و هم در سبک مدرن طرحها وبافتهایبسیارزیباییدارند.اینگونهکابینتهاازچوبطبیعیهمراهبابافتهاوگرههایسادهوپیچیدهخودچوبتهیهمیشوندوفضایشگفتانگیزیرانهتنهادرمحیط آشپزخانهبلکهدرتمامیفضایخانهبهوجودمیآورند. پرواضح است که هیچ دو درختی شبیه به هم نیست؛ درنتیجه چوب هر برشی که میخورد بافت آن طرح متفاوتی ایجاد میکند. این تفاوت در برشها حفظ میشود تا یک شکل به خصوصراهنگامقرارگیریقطعاتدرکناریکدیگربهوجودبیاورد.موادجانبیورنگهاییکهدرپروسههایبعدیاضافهمیشوندحتیاینزیباییرابیشترنمایانمیکنندودرکنار آن دوام کابینت چوبی را هم باال میبرند. فراموش نکنیم با داشتن کابینت چوبی زندگی در فضای ما ماندگار میشود؛ چراکه چوب همیشه زنده است.

شناساییانواعگونههایچوبی متداولدرساختکابینت

چوب نتیجه فعالیت موجود زندهای به نام درخت اســت که در طی سالیانمتوالیبهوجودمیآید.درختپسازآنکهبهسنبهرهبرداری رسید، قطع شده و به انواع مقطوعات چوبی (الوار، تراورس، تخته )...و تبدیلمیشود.

بررسیمیکروسکوپیانواعچوب

با توجه به مشــخصات ظاهری گونههای مختلــف چوبی میتوان چوبهاراازلحاظرنگبه2دستهکلیزیرتقسیمکرد: الف) چوبهای ساده: این دســته از چوبها دارای رنگ و ساختمان یکنواختیهستند؛مانندچوبهایگالبی،صنوبرو... ب) چوبهای منقش: این دســته از چوبها دارای نقش و رگههای متنوعهستند؛مانندچوبگردو،راش،بلوطو... نقوشچوب،بستهبهنوعبرشچوب،صورتهایمختلفدارد.

برخی از گونههای چوب

بلوط: چوبی نیمهســنگین، نیمهسخت، درشــتبافت و فشرده و محکم اســت که نماد قدرت و استقامت اســت و از گذشته خیلی دور یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در اروپای شرقی محسوب میشدهاست.اینچوبدربرابرسایشورطوبتمقاومتزیادیدارد وبهترینچوببرایپارکت،ساختمبلمان،کتابخانه،میزوصندلی، تهیه روکش، اسکلهســازی، تراورس (چوبهای نصبشده در زیر ریل راهآهن) ساخت واگن، کشتیسازی، تیرهای شبکه مخابراتی و مدلسازی اســت. درونچوب بلوط به رنگ قهوهای روشن تا تیره و برونآنخاکستریتازرداست. راش: راش در جنگلهای ایران موجود اســت. راش درختی است سایهپســند و ازاینرو شــاخ و برگ فراوانی دارد. از خواص ظاهری چوب راش، درون نامشــخص به رنگ کرم مایل به قرمز است. گونه راش چوبی نیمهسنگین و دارای بافتی همگن و تقریبا مقاوم در برابر حشراتوقارچهاست. افرا: درخت افرا در نواحی جنگلی و در خاکهای اســیدی میروید و بهخصوص در جنگلهای شمال ایران فراوان است و گونههایی از آنها در باغها و پارک ها برای زینت کاشته میشوند. افرا چوبی درون نامشخصبهرنگسفیدمایلبهکرمبادرخشندگیکموبیشصدفی دارد. چوب افرا، چوبی است ســخت، سنگین، راستتار، خوشکار، ســبک و شــکننده و قابل تورق و مناســب برای صنایع کفپوش و روکشسازی، ســاخت تخته چندالیه، قالب کفش، ساخت لوازم مهندسی، پوشش سطوح بزرگ، دیوارها و رویه میزها و تخته خرده چوب، با قابلیت کنــدهکاری و ظریفکاری برای مجسمهســازی، مبلمانوخراطی. گردو: چوب ســخت گردو از بهترین و معروفترین چوبهاست. اینگونه چوبــی دارای ارزش بســیار زیادی اســت و ریزبافت و صیقلپذیر و همگن بوده با رنگپذیری و قابلیت کندهکاری خوب و به رنگ خاکســتری مایل به قهوهای تیره با رگههای سیاه است و نقوش زیبا و نســبتا بادوامی دارد. این چوب نیمه سنگین و نیمه ســخت بوده و مقاومتهای مکانیکیاش مطلوب اســت. از موارد مصرف چوب گــردو، با توجه بــه ارزش آن، تهیه روکش بهمنظور بهرهوری بیشــتر و همچنین کارهای تزیینی و ساخت مبلمان با ارزش و ادوات موسیقی است.

گروه همکاران ما در خانواده شرکت متینکیا، با 1۵ سال سابقه موثر درعرصههنرمعماری،دکوراسیونداخلیوصنعتکابینتتوانسته است با استفاده از متریالهای بهروز، های تک و باکیفیت، بهترین را تولید کند و از لحاظ دوام و خدمات پس از فروش نامی نیک از خود به یادگار بگذارد. این تیم پویا، در تمامی مراحل اعم از مشاوره، طراحی، تولید و اجرا در کنار شما عزیزان بوده و در راستای نیل به هدف واالی مشتریمداری همیشه تالش کرده است شاخصههای زمان، قیمت وکیفیترابهینهمدیریتکند. خدمات ما: طراحی، تولید و اجرای مهندسی و حرفهای کابینت و کمددیواری، معماری، طراحی داخلی مسکونی، اداری، تجاری ...و فروشکاغذدیواریولمینیت. تولیدات ما شــامل دو ســال بیمه ایران، بیمه کیفیت و بیمه آتشسوزیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.