‌چیدمان‌کودکانه

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ - نویسنده:حدیثحقیقت

تلفیقيازرنگهايشادبههمراهسادگيبرايکودکان

چیدمان اتاق کودک یکي از هیجانانگیزترین کارها در خانه است. زماني که از آن صحبت مي شود اولین چیزي که به ذهن مي رسد رنگهاي شاد همراه با سادگي است. با در نظر گرفتن این واقعیت که کودکان سریع رشد مي کنند و بزرگ مي شوند و بالطبع در سنین مختلف خواستههاي مختلفي دارند، چیدمان اتاق کودک براي پدر و مادر مي تواندیکچالشباشد.همچنیناینکاربهدلیلورودپایانناپذیرتکنولوژيمشکلاستامابهیادداشتهباشید کلیدموفقیت،عمرودواموسایلاست؛بنابرایندرانتخابوسایلبراياتاقبایدتعادل،هماهنگي،کارآمدبودنو خالقیترابهخوبيرعایتکردتافضايمناسبرشدکودکبهدرستيمهیاشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.