خواب کودک

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

همه مي دانیم که خواب براي رشد و سالمت جسمی و فکری کودک بسیار مهم است. یک خواب باکیفیت روي رفتــار، آموزش و روابط اجتماعي کودک تاثیر بسیاري دارد؛ به همین دلیل است که تشک و تختخواب از مهمترین وسایل در اتاق کودک به حساب میآیند. پس باید با دقت انتخاب شوند تا بتوان مدت زیادي از آنها اســتفاده کرد. در انتخــاب تختخواب مي توانید بــا توجه به بودجه، فضا و شــرایط استفاده انواع فلزي، چوبي، طرحدار، کشودار و...راخریداريکنید. محصوالتمشابهدر برند ایکیا، کاالي خواب راشــن، سرویس خواب روناک، مبلمان وینه چوب، مبلمان بالســا، مبلمان چیلک، مبلمان نفیس، فروشگاهاینترنتيآپادانا،مبلمانبادریس، تشکخوشخواب،تشکرویا تا تا تا

حدودقیمت 2,000,000 حدودقیمت 200,000 4,000,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.