مرتبسازيوسایلکودک

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

مرتب کردن وســایل کــودک یکــي از دغدغههای فکري مادران اســت. داشــتن کمد جادار و کشودار و همچنین قفسههای مختلف از بهترین راهحلهاست. با یک انتخاب درست و مناسب با فضاي اتاق، مي توان بهراحتی وســایل بازي، لباس، کتــاب و ... را در جاي مناســب قرار داد و از این طریق از بههمریختگی اتاق جلوگیري کرد. همچنین سبدهاي مخصوص ذخیره وسایل به ساماندهي بیشتر اســباب و وسایل کمک خواهدکرد. محصوالتمشابهدر برند ایکیا، مبلمان وینه چوب، مبلمان بالســا، مبلمان چیلک، مبلمان نفیــس، مبلمان آپادانا، مبلمانبادریس

حدودقیمت 400,000 تا 1,500,000

حدودقیمت 850,000 5,000,000

حدودقیمت 400,000 700,000

حدودقیمت 25,000 تا 100,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.