فرش و گلیم کودک

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

بیشک یکي دیگر از وسایل الزم براي اتاق کودک فرش است. از آنجایی که کودکان بیشتر وقت خود را به بازي مي گذرانند و ممکن اســت زمین بخورند با داشتن فرش از آسیب رسیدن به آنها کم مي شــود. در انتخاب فرش دقت کنید تا فضاي اتاق بیش از اندازه شلوغ به نظر نرسد. با توجه به طراحي و رنگبندی اتاق مي توان از فرشهایی با طرح کودکانه، طرحهای ســاده با رنگهای شاد یا رنگهای روشن استفاده کرد. همچنین میتوان از چند قالیچه که در رنگبندی هماهنگ هستندنیزبهرهبرد. محصوالتمشابهدر برندایکیا،مبلمانآپادانا،گالريفرشکیمیا

حدودقیمت 100,000 تا 400,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.