وسایلبازي

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

وســایل بازي از اجزاي اجتنابناپذیر در اتاق کودکان است و عالوه بر آنکه کودکان با آنها بازي مي کنند، مي توان براي چیدمان و زیباتر شدن در اتاق نیز از آنها بهره برد. هنگام انتخاب وسایل بازي این نکته را در نظر بگیرید که کودکتان زمان بازي با آنها مهارتهای جدیــدي را یاد بگیرد و روابط بین خود و دیگران را در دنیاي واقعي تمرین کند. وسایل بازي خوب وسایلي هستند که مهارتهای مختلفي را به کودکان آموزش دهند. سایر وسایل بازي را با هر قیمتي متناسب با بودجه خود بهراحتی میتوانید تهیه کنید. محصوالتمشابهدر برندایکیا،اسباببازیتويتوي،اسباببازیلگو،فروشگاهاینترنتيپیکوتویز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.