میز و صندلي کودک

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

نقاشي و بازي کردن از کارهایي اســت که تمام کودکان در طول روز انجام مي دهند و زمان نسبتا زیادي را براي آن صرف مي کنند. پس براي اینکه سالمت آنها به خطر نیفتد و خسته نشوند، بهتر اســت میز و صندلي کودک در اتاق قرار گیرد. فراموش نکنید که حتما میز و صندليباارتفاعاستانداردبرايسنکودکتانخریداريکنیدتابهرشداوصدمهاینزند. محصوالتمشابهدر برندایکیا،مبلماننیلپر،مبلمانآپادانا

حدودقیمت 50,000 تا 100,000 حدودقیمت 238,000 تا 375,000

حدودقیمت 295,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.