روشنایياتاقکودک

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

روشــنایي در اتاق کودک اهمیت ویژهای دارد. اگر از نور مناســب براي نوردهي استفاده شود، کودک احساس امنیت و آرامش بیشتري داشته و بالطبع این آرامش در روابطش تأثیر بسیاري دارد. با توجه به اینکه مي خواهیم از وسایل روشنایي در اتاق کودک استفاده کنیم، بهتر است از نوع کودکانه یا سبکي ساده استفاده شــود تا هماهنگي بیشتري با چیدمان داشتهباشد. محصوالتمشابهدر برند ایکیا، مبلمان بالســا، مبلمان چیلک، لوستر زارا، برند جیک جیک،مبلمانآپادانا

حدودقیمت 60,000 تا 400,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.