دیوار اتاق کودک

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

پیشنهادميشودبراياینکهتفاوتيبیناتاقکودکوسایراتاقها ایجاد شود از کاغذدیواریها و استیکرهای کودکانه استفاده شود. در صورت عدم عالقه به کاغذدیواری و اســتیکر از رنگهای شاد هماهنگ با رنگبندی اتاق یا رنگهای روشن استفاده کنید. این کار باعث مي شود حالت کودکانه و شاد اتاق حفظ شده و کودک درآناحساسآرامشداشتهباشد. محصوالتمشابهدر برند ایکیا، برند رومیت، برنــد کندکو، برند ویولت، برند وان وال،برندکیدزاتهوم

حدودقیمت 140,000 تا 280,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.