آشپزخانه‌مان‌را‌چطور‌کامل‌کنیم!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

آدابواصولخریدکردنبرایبخشخوشمزهخانه

خیلیازمابرایتجهیزآشپزخانههایمانوسواسزیادیداریم.دلمانمیخواهدبهقولفرنگیهاهمهچیز«پرفکت»(بخوانیدکامل)باشد،کابینتهامحشرباشندودوامشانطوری باشد که دستکم تا روز ازدواج نوههایمان جان داشته باشند. کابینتخریدنهممثلهرخریددیگریویژگیهایخودشرادارد.وقتیقراراستشکمسرایمنزلتانراتجهیزکنید،حواستانبهچندفوتکوزهگریمهم باشد.

چه چیزهایی مهم هستند؟

برای خریــدن کابینــت آشــپزخانه، ۳ فاکتور اصلی بــرای همه مهم اســت. اگر به هــر کدام از این فاکتورها فکر نکرده یا دقیق رویشــان تمرکز نداشتهاید، حاال وقت تجدیدنظر است. طراحی مهمترین اصل در هر کابینتی است. مبادا فکر کنید که منظورمان فقط شــکل و شــمایل کابینت اســت. طراحی از زمانی کــه طرح روی کاغذ یا در مانیتور شــکل میگیرد، آغاز میشود و حتی شــامل مواد اولیــه و نوع اجــرای کار هم میشــود. مدل کابینت برای همه مهم است پس از کنارش سرسری نگذرید. چه کســی اســت که قیمت برایش مهم نباشد؟ قیمت مهم اســت و صد البته که باید با جنســی که به کار رفته تناســب داشته باشــد. مبادا به هر قیمتــی، ارزان بخرید که کالهتــان پس معرکه اســت. کابینت از آن کاالهایی نیســت که مدام بتوانید آن را عوض کنید. نصب کردن و اجرا هم از آن مســائلی اســت که حسابی باید حواستان را به آن جمع کنید. اجرای کابینت هم به نصب کردن دقیق، درســت و البته محکم آن برمیگردد. حواســتان جمع باشــد گاهی وقتهــا کارگرها اشتباه کار نمیکنند اما بســتهایی که انتخاب شده، مناسب آن نوع کابینت نیست.

زمان را جدی بگیرید

تمرکز داشتن روی یک کار مهم است. شرکتهای زیادی هستند که کارشــان در زمینه دکوراسیون است و هرکاری که شما بخواهید را انجام میدهند. اینها کارشــان شــاید خوب باشــد اما کاملترین کار را کســانی برایتان انجام میدهنــد که تمرکز اصلیشــان روی یــک زمینه خاص از کار اســت. ترجیحا دنبال شــرکتی باشــید که کار اصلی اش فقط کابینتسازی برای آشپزخانه است. در موارد دیگر هم تکیه کردن روی کســانی که تمرکزشان یک مورد خاص است، جواب خوبی برایتان دارد. سراغ کابینتسازهایی بروید که خوشقول باشند و چیزی که میخواهید را ســروقت حاضر کنند. معموال حداقل زمانی که برای ســاخت و تحویل کابینت در نظر گرفته میشــود، 20 روز یا بیشتر از آن است ولی شــرکت کابینت آشپزخانه آژند، از آن شرکتهایی اســت که کابینتهای مدرن را ظرف یک هفتــه آماده میکنــد و تحویلتان میدهد. 02126۷6890۷-02126۷68905-021222051۷6:سامتنفلت تلفنهمراه:825۷1۷۴2190 آدرس:خیابانشریعتی،باالترازپلرومی،بعدازمترویقیطریه،کوچهسینا،مجتمعپلرومی پالک52۷1 ، واحد۴2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.