ست هفتسین مینا

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ -

ستهفتسینسبزگلین

برای هفت سین امســال ســراغ ظرف های متفاوت با طراحی های خالقانه بروید. ست هفت سین سبز رنگ گلین این امکان را برای شما فراهم می کند تا این کار را عملی کنید. برند:گلین جنس:سفال

ستهفتسینراستین

این ست هفتسین برای آن دسته از عزیزانی طراحیشده که به دنبال یک سفره هفتسین نوستالژیک هستند. گلسرخی های مادربزرگحاالبهشیوهاینومهمانسفرهشماخواهدبود. برند:گالریآرا جنس:سفال کاسههای سرامیکی با نقوش زیبا که نشان از ذوق و سلیقه هنرمند آن دارد، میتواندگزینهمناسبیبراییکچیدمانمنحصربهفردباشد. برند:کارگاهسرامیکراستین جنس:سرامیک

ستهفتسینگلسرخ

این ست آجیل خوری، می تواند به عنوان ظروف هفتسین، گزینه منحصربهفردی برای نوروز امسال شما باشند. برند: سرامیک مینا جنس: سرامیک

chidaneh.com/users/rastinceramic

chidaneh.com/users/madikdz9038687

chidaneh.com/users/abakian30107

chidaneh.com/users/sofalmina

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.