خریدن جنس نقره فوت و فن خاص خودش را دارد

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

راهنمایخریدآیینهوشمعدان

آیینهوشمعدانهاهمهمثلهمشدهاند.واقعیتایناستکهامروز،خریدنآیینهوشمعدانهمتخصصمیخواهد.نهاینکهخریدنشکاریداشتهباشد.باالخرههرکسکهپولداشته باشدومبلغیخرجکند،میتواندیکآیینهوشمعدانبخردامامگرمیشوددراینبازارپرهیاهودقیقادربارههمهچیزمطمئنبودوچشمبستهخریدکرد.اگرکنجکاوهستیدتا فوت و فن خرید آیینه و شمعدان را بدانید، این مطلب را دنبال کنید.

کدامسبکآیینهوشمعدانبهتراست؟

آیینه و شــمعدان انواع مختلفی دارد و از زمانهای گذشته تا امروز تفاوتهای عمده و فراوانی کرده اســت. البته بعضی نقش و طرحها باقی ماندهاند ولی مجسمه، طرح گل و اسلیمی تولید تهران، قلمزنی سبک اصفهان، حکاکی سبک تبریز و ملیلهسازی زنجان اینروزها بیشترتولیدمیشوند. در مقابل قلمزنی سبک هخامنشی و تخت جمشید کرمانشاه، گل برجسته شیراز و میناکاری رشت از جمله سبکهایی هستند که در زمانقدیمتولیدمیشدهاماامروزمتاسفانهفعالیتیندارند.

چطورآیینهوشمعدانیبخریم؟

قبل از اینکه برای خریدن آیینه و شــمعدان راهی خیابان شوید، به

خانه مشترک و جدیدتان بروید، حسابی همهجا را وارسی کنید و از خودتانبپرسید،چقدربایدبرایآیینهوشمعدانجادرنظربگیرم؟ اگر خانهتان بزرگ و فضایتان فراخ اســت، حق انتخاب بیشتری خواهید داشت اما اگر اهل زندگی در خانههای نقلی هستید،باید چیزی بخرید که به جز زیبایی، بعدتر کاربرد هم برایتان داشــته باشد و زیاد جا نگیرد. در این شرایط،آیینههای کنسولی بهترین انتخاب هســتند. این آیینه و شــمعدانها بعد از آغــاز زندگی مشــترک میتوانند آیینهای باشــند که هر روز صبح خودتان را درون آن میبینید.

ازکجابخریم؟

میتوانید برای خریدن آیینه و شــمعدان نقره ســری به خیابان تلفنتماس:۴۹۷30۷62120 تلفنهمراه: 0۹12۵8081۹۷ آدرس: خیابانشریعتی،روبهرویظفر،مجتمعنگینظفر،واحد1

شریعتی بزنید. برای خریدن آیینه، شــمعدان و کال هر ظرف نقره دیگری باید حواستان به چند نکته جمع باشد. اول اینکه سراغ فروشنده ای بروید که خودش تولید کننده باشد. با این حساب، هزینهتان بسیار کمتر خواهد شد. نکته دوم این اســت که لطفا دنبال جنسهای ارزان نباشید. هر جنســی که میخواهید بخرید، بنابر عرف بازار قیمت مشخصی دارد. همه مشخصاتی که در این متن دربارهشان حرف زدیم را میتوانید در «نقره ســازی گوتیک» پیدا کنید. نقرهسازی گوتیک جلوه ای از هنر، شکوه و زیبایی در خانه شــما خواهد بود. سفارش و ساخت مستقیم انواع محصوالت نقره با روش های مختلف همچون قلمزنی از جمله خدمات گوتیک است. noghre_sazi_gothic

www.goodarzisilver.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.