طیدستهبلندماکارونی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

سطلوزمینشوی چرخشی

برندهایموجوددربازار:همارا، میلن،پلین،اسپینماپ،مهسان تا

دستکشظرفشویی

برندهایموجوددربازار:رزمریم، گیالن،گلمریم برندهایموجوددربازار:مهسان،ایران پالستیک،زیباسازان،زرنبال،هومآرا

دستمالمیکروفایبر

مناسببرایالسیدی برندهایموجوددربازار:مهسان،ناژه،وایتکلین،مجیک مناسببرایشیشهوسطوحصیقلی برندهایموجوددربازار:ناژه،مجیک،وایتکلین،مهسان

حدودقیمت

4,000

حدودقیمت 85,000 170,000

حدودقیمت 16,000

حدودقیمت 5,000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.