انتخاب رنگ موکت

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

گلیرجبی در انتخاب رنگ موکت برای اتاق فرزندانم و همچنین اتاقخواب خودم نیاز به راهنمایی دارم. اتاق بچهها بنفش و سبز و اتاق خودم سفید و آبی است. اگر بخواهیم رنگ موکت هر دو اتاق را شبیه هم بگیریم چه رنگی مناسب است؟

بهتر است برای اتاقهای کوچکی مثل اتاق شما و فرزندانتان از موکتهای ساده و بدون طرح و با رنگ روشن استفاده شود تا اتاق بزرگتر به نظر برسد. نکته دیگر اینکه هرچه پرز موکتها کمتر باشد، فضای اتاق بزرگتر جلوه میکند. ترکیب رنگ طوسی با بنفش در حقیقت یک ترکیب عالی است یا ترکیب رنگ طوسی با آبی یک دکوراسیونمعرکهمیسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.