شهریوریابرجسنبله

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

دیسیپلین و دقت شما معروف است! این ویژگی در خانه شما هم نمایان اســت؛ خانهای تمیز، مرتب و منظم با قفسههایی که با وســواس به جزییات چیدمان آنها پرداخته شده است. زمان زیادی را صرف تمیــزکاری و آراســتگی فضاهایتان میکنید و به وســایل کارآمد و نحوه درســت کار کردن آنها میپردازید. ســعی کنید عالقهتان در زمینه اثاثیه و وسایلی که برایتان بیفایده اســت را محدود کرده و از کمالگرایی در دکوراســیون خانهتان دســت بردارید. ممکن است برای ســاماندهی فضایتان از فنگشــویی برای داشتن خانهای در حد کمال اســتفاده کنید، ولی دقت داشته باشید که همه این اصول برای ایجاد هماهنگی و آرامش تدوین شدهاند؛ پس زیاد خودتان را در رعایت آنها آزار ندهید. آشــپزخانه، جایی است که دیســیپلین ذاتی شــما در آن خودنمایی میکند و بهترین انتخاب رنگی برای آن رنگهای خنثی از قبیل ســبز خاکســتری یا بنفش خاکستری یا ســفید بدون هیچگونه تزیینات دکوراتیوی زیاد است. به کابینتها و کشوهای زیادی جهت جمعآوری و ســازماندهی لوازمتان احتیاج دارید؛ پس برای راحتی خیالتان به هنگام انتخاب خانه به تعداد و کیفیت قفسهبندی آن توجه کافی داشته باشید. اگر رنگ کابینتها از نوع براق و صیقلی باشــد، بهتر خواهد بود. بیشترین تالش مالی و سلیقهای خود را برای تزیین با گلهای تازه، گلدانها و گیاهان و کتابها بگذارید. فضاهای خالص از زیبایی طبیعی و زندگی روزمره و صمیمیت حاکم بر خانهتان به شــما انرژی میدهد. رنگهای طبیعت و آرام از قبیــل آبی بنفش، انواع آبیها، ســبزها، زردهای مالیم و نیز رنگ بژ، ســبز جنگلی و طالیی گندمزار پنجرهای گشوده به حال خوب شما خواهند بود. نقشمایههای مختصر و مفید هندسی مناسبتان است؛ پس از آنها در تزیینات فضایتان استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.