مهر یا برج میزان

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ -

زیبایی برایتان بســیار مهم اســت و توجه شما به سبکهای دکوراسیون و ایجاد فضای زیبا و شیک بیشتر است. در نتیجه حواستانباشدکهزیباییبهکاربردیبودناثاثیهومبلمانتان برتری پیدا نکند. خانهتان ممکن اســت بهصورت یک گالری هنری دیده شود و داشــتن این همه اشیای زیبا همواره شما را خوشحالنگهداشتهوانرژیبخشباشد،ولیراحتیمبلمانتان را فاکتور مهمی در کنار زیبایــی آن در نظر بگیرید. اتاقخواب نیز نقش یــک فضای خارقالعــاده و زیبــا را برایتان خواهد داشت. توانایی شما در ایجاد تقارن و هماهنگی در دکوراسیون برای روحیهتان مفید اســت. اســتفاده از رنگهای پاستلی و آرامشبخش، اشیا و مبلمان فلزی و سطوح شیشهای به خانه دلخواهتان معنا میبخشد. از انواع رنگهای آبی، آبی سورمهای، آبی آســمانی، آبی نیلی و ترکیبات رنگی آنهــا لذت میبرید. حضور لوازم و اشیای دستســاز هنری و دکوری با روحیه شما سازگار است. از نمونههای تقلبی خوشتان نمیآید؛ پس اثاثیه تزیینیکمترولیاصلبخرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.