بهمن یا برج دلو

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

خانه یک بهمنماهی میدانی اســت برای بــه نمایش درآمدن عناصر مــدرن و آیندهنگر با ویژگیهای قــوی بصری، نقوش و تصاویر گرافیکی و استفاده از مواد جدید مانند مبلمان و اشیای ساختهشده از فلز و شیشه؛ دکوراســیونی بیعیب و نقص که با آخرین و بهروزترین آثار هنری تزیینشــده اســت. به جز کف اتاقها که بیشتر دوســت دارید از جنس چوب سخت و محکم و خالص فرش شده باشد، نشــیمن یا مهمانخانهای راحت برای جمعهای دوستانه و خانوادگی بخش شــایان توجه در فضای شماســت. رنگهای گوناگون قهوهای در جوار رنگهای خنثی برای ســطوح بزرگ این فضــا عالی اســت. تکمیلکننده این مجموعه میتواند از رنگهای زیبای رنگینکمان آمده باشــد تا به فضا حس و به شما حال خوبی ببخشــد. همین رنگها در صورتیکه با رنگ سفید، کمرنگ و روشــن شوند همراه خوب دکوراسیونتان خواهند بود. از این رنگها روی دیوارها استفاده کنید. از میان رنگهای تیره، آبی سورمهای، قهوهای تیره، سیاه و خاکستری را میتوانید اســتفاده کنید. طالیی و مسی را با این رنگهای تیــره ترکیب کرده و نمایش درخشــانی از ماه بهمن باشید. بهتر است از مبلمان مدوالر بهجای ستهای معمول بهره ببرید تا در موقع لزوم، شرایط چیدمان فضا را با گردهماییهای مورد عالقهتان هماهنــگ کنید. یک میز محکــم و جاندار که بیش از ۴ نفر گنجایش داشته باشد را هم به این فهرست اضافه کنید و ظرفی پر از مهرههای رنگین یا سنگریزههای گوناگون در کنار کتابهای دیدنی و تصاویر یا تابلوهای نقاشی از طبیعت را فراموش نکنید. گیاهان و آبنما نیز همراهان خوب شما هستند. نورپردازی دلخواهتــان را حتما به کار ببریــد. تابلویی بزرگ از پارچهای که دوستش دارید و مجسمههایی خاص از مواد خاص با طراحی منحصربهفرد هم پیشــنهاد دیگری اســت. اگر اهل جمعکردن مجموعهها هستید به فکر نمایش آنها روی قفسهها باشــید و همه اجزای آن را در کنار هم بچینیــد و حاال از فضای رنگینوجذابیکبهمنماهیلذتببرید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.