دی یا برج جدی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

اهالی برج جدی به دکوراســیونی تا حدی کالسیک و سنتی و وســایلی که خوب کار کنند و کیفیت باالیی داشــته باشند، عالقهمندند؛بهویژهاگراینوسایلازگذشتگانرسیدهباشدکه دیگر چه بهتر! آنها از اشیای مدرن خیلی خوششان نمیآید و برعکس از اشیای زیبای قدیمی که ســالم مانده باشد، به وجد میآیند. رومیزیهای آنتیک و الیاف لطیــف و گلدوزیهای اصیل و قدیمی از عناصر دکوری دوستداشــتنی آنهاســت. پارچههایی با نقشــمایههای گلدار مورد پسندشان است و از این پارچهها برای مبل، پرده و فرش اســتفاده میکنند. لوازم چرمی، چوبی و رنگهای قهوهای و آبی سورمهای، سبز تیره و پررنگ در کنار بخشهای کوچکی از رنگهای زرد و آبی برای متولدان این ماه فضایی جذاب و دلنشــین خواهد بود. حضور گلهای تازه و اشــیای هنــری با رنگهای روشــن به محیط دیماهی روشنایی و سرزندگی میآورد. نقاشیها و تابلوهایی از مناظر باز و آرامشبخش مطلوب آنهاســت. در نظر داشتن جایی در خانه بهمنظور گردهماییهای کاری یا خانوادگی که هم راحت باشد و از قبل برای همین هدف بر اساس یک الگوی کارآمد چیدمان شده باشــد، بخش مهمی از دکوراسیونشان اســت. تصاویر عزیزان و حتی خودشان در راستای موفقیتها و خاطرات خوش که با قابهایی از فلز نقرهای تزیین شــدهاند نیز عناصر بســیار مناسبی برای دکوراســیون یک دیماهی است.الگوینقشینهایوتزیینیازهنرچینیایکی،دوقطعهاز ظروف قدیمی چین ولی نه با زمینه سفید، انتخاب زیبایی برای تزیینمیزمیتواندباشد.ظروفیااکسسوریهاییازکریستال تراشداریافلزنقرهایکندهکاریشدهراهمنبایدفراموشکنند. متولداینماهنبایدازسرویسچینیسفیدرنگبرایخودشیا پذیراییازمهمانانشاستفادهکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.