رنگ سفید آشپزخانه را دوست دارم

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

آشپزخانه را بیشــتر از فضاهای دیگر دوست دارم. کابینت ســفید به سبک مدرن در آشپزخانه انتخاب شده است و انتخاب این رنگ خنثی توانسته است نقطههای رنگی را با لوازم دکوری به فضا اضافه کند تا زیبایی آشپزخانه را به وضوح بتوان دید. باید گفت بیشتر ظروف آشــپزخانه از برند ایکیا هســتند. دیوارپوش بین کابینت از سنگهای دکوراتیویاستکهبانورپردازیصحیح،روشناییرابهخوبیدرآشپزخانهتأمینکرده است.میزاوپنآشپزخانهبرایوعدههایصمیمیدونفرهاولصبحبسیارمناسباست؛ تنهالوسترخانهدرباالیکابینتهماز محلهاللهزاراست!

اتاقخوابیاسمینبهشکلیمتفاوت

آنچه در نگاه اول در این اتاقخواب به چشــم میخورد، کتابخانه جالب آن اســت. این باریک قرمزرنگ یادگاری از دوران مجردی یاســمین اســت کــه از محصوالت برند ایکیا بوده و آن را از خانه پدر آورده اســت. به یقین میتوان اعتراف کرد که کتابهای خوشــبخت خانه، فضای خوبی را برای خود انتخاب کردهاند! سرویس خواب چوبی از فروشگاه چوبکده و پرده از اطلس پود خریداری شــده و همانطور که مشخص است ســادگی را در این فضا حاکم کرده اســت. رنگ دیوار اتاقخواب قبل از رنگ طوسیســورمهای فعلی، به رنگ صورتی چرک بود. از وســایل جذاب دیگر اتاقخواب، کمد کوچکسفیدرنگیاستکهدرگوشهایازفضاخودنماییمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.