پارکتلمینیت

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

آدرس:تهران،سعادتآباد،بلوارفرحزادی، باالترازمیدانکتاب، نبشکوچه آسماندومغربی، پالک۷01،واحد1 شمارهدفتر: ‪223۷۵30۴ -88۵832۷۵-6‬ شمارههمراه: 0۹123۷66۴13 شمارهفکس:۵0238۵88120 فروشگاهاینترنتیدکورچی: yesilprofile Dekorchi لمینیت )laminate( که اصطالحا به آن لمینت یا پارکت لمینیت نیــز میگویند، از جنس الیاف چوب فشرده بوده و در مقابل رطوبت و اجســام نوکتیز، مقاومت باالیی دارد. یکی از مهمترین دالیل استفاده از پارکت لمینیت به عنوان کفپوش، متفاوت کردن دکوراسیون داخلی است؛ چراکه این نوع از کفپوشها در رنگها و طرحهای مختلفی موجود هستند و دست ما برای انتخاب آنها و هماهنگ کردنشان با سایر لوازم خانه، باز است. دلیل دیگر استفاده از این کفپوش، سرعت نصب باالی آن است؛ به این صورت که ورقهای آن بهصورتنرومادهدریکدیگرقفلمیشوند.

قرنیز

قرنیز میتواند درز انبســاط لمینیت (فاصلهای که بین لمینیت تا دیوار وجود دارد) را بپوشاند. جالب است بدانید که بیشتر زیبایی و جلوه فضایی که کف آن لمینیت شده است، پس از نصب قرنیز نمایان میشود و جلب توجه میکند. معموال قرنیزها نسبت به دیوار برجســته بوده و در هماهنگی با کفپوش انتخاب و اجرا میشوند. هدف اصلی استفاده از قرنیز در پایین دیوار، جلوگیری از نفوذ رطوبت از کف و همچنین محافظت از نازککاری دیوار است. عالوه بر این زیبایی خاصی که قرنیزها به فضای داخلی خانه میبخشند، غیرقابل انکاراست.

یشیلپروفیل،واردکنندهلمینیتوتولیدکنندهقرنیز

در مســیر انتخاب لمینیت و قرنیز میتوانید از محصوالت معتبر و مقاوم شــرکت یشیل پروفیل استفاده کنید. شرکت یشیل پروفیل (دکوراسیون پدیده) از سال ۴۸۳1 شــروع به فعالیت کرده و عالوه بر واردات لمینیتهای روز دنیا از کشــورهای آلمــان و چین، تولیدکننده قرنیــز ‪11 ۹، ۷،‬ و ۵1 ســانتیمتری به ضخامتهای۸میلیمترو61میلیمتراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.