طراحی

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

قبل از اقدام به کار بهتر اســت اول طرحتان را روی کاغذ اجرا کنید. ابعاد اتاقها را مشــخص کــرده و محل قرارگیــری در و پنجرههــا، سیســتمهای گرمایشــی و سرمایشــی و سیســتمهای الکتریکــی و سپس محل قرارگیری وسایل و مبلمــان را روی نقشــهتان مشــخص کنید. میبینید که به نتایج بســیار مفیدی دست مییابید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.