کنسولچوبی

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

میز کنسول از وســایلی اســت که به فضای نشــیمن جلوه بســیار زیبایی میبخشد و آن را جذابتر و دلنشــینتر می کند. کنســول می تواند برای ذخیره وســایل مختلف و قرار دادن اکسســوری و لوازم دکــوری نیز گزینه خوبی باشد. برای انتخاب کنسول باید به سبک چیدمان دقت و گزینهای را انتخاب کرد که با سایروسایلهماهنگباشد.

محصوالتمشابهدر مبلماننشیمن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.