قفسهوکتابخانه

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تا

میزمبلمان

اتاق نشــیمن بدون وجــود میز مبلمان فضایی ناقص خواهد بــود. قرار دادن میز مبل در چیدمان کامال ضروری است و آن را کامل خواهد کرد و عالوه بر این میتواند زیبایی اتاق را نیز دوچندان کند. میز مبل می تواند کامال دکوری باشد یا برای قرار دادن وسایل مختلف از آن استفاده شود. برای انتخاب میز مناســب، نوع مبلمان و مقدار فضای موجود مواردی اســت که باید به آنها توجه شده و بر مبنای آنها میز مناسبتهیهشود.

محصوالتمشابهدر مبلمانرست تا اتاق نشیمن فضایی است که افراد خانــه در آن به آرامــش و راحتی می رســند؛ بنابرایــن میتوانید با کمک وســایلی این آســایش و آرامش را چند برابر کنید. قفســه و کتابخانه وسایلیاند برای قرار دادن کتاب های مورد عالقه و لوازمی که پاسخگوینیازهایتانهستند.

محصوالتمشابهدر برندایکیا

chidaneh.com/users/bazarlustrtehran حدودقیمت تومان حدودقیمت تومان حدودقیمت تومان

chidaneh.com/users/ghorbanirostgh8232935

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.