لوستر

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

روشــنایي یکی از نکات مهم در هر فضایی است. اگر از نوردهی مناسب برای فضاهای مختلف استفاده شود، احساس آرامش بیشتری خواهیم داشــت و قطعا این آرامش نیز در روابط اجتماعیمــان تاثیری مثبت میگذارد. روشنایی در آشپزخانه نیز از این قاعده پیروی میکند و نباید از آن غافل شد. پس در انتخاب وسایل نوردهی آشپزخانه نیز دقت کافی داشته باشید تا هم با سبک آشپزخانه شما هماهنگی داشته باشد و هم نورمناسبیبرایآنفضاایجادکند.

محصوالتمشابهدر گروهروشناییمجلسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.