شیرآالتبهداشتی

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

تا رعایت بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماریها بسیار توصیه شده است و از مهمترین عوامل موثر بر سالمت نیز به حســاب میآید؛ بنابراین شستن دست و صورت، دهان و دندان و ... از نکات ضروری بوده و یادگیری آن از دوران کودکیالزماست.استفادهازشیرآالتیکهکارآییمناسبیداشتهوباچیدمان و رنگبندی ســرویس بهداشــتی هماهنگ باشــد در زیباتر کردن محیط سرویسبهداشتینقشبسزاییدارد.

محصوالتمشابهدر شیرآالتماپاها باتوجهبهستیاتکبودنواندازهمحصول،اینقیمتهامتغیرهستند. تا

chidaneh.com/users/mapahashopping حدودقیمت 30,000 400,000

chidaneh.com/users/ikeaideapersian تومان

حدودقیمت 80,000 400,000 تومان

حدودقیمت 70,000 500,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.