آبنما

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

طراحیفضایسبز

اگر از آن دســته افرادی هستید که شانس داشتن یک فضای باز بزرگ را دارند، طراحی مناســب آن زیبایی و طراوت را برایتان به همراه خواهد داشت. کاشــتن انواع گیاهان و گلها در هر فصل، حال و هوای آن فصل را برایتــان پررنگتر می کند و در نتیجه لذت بیشتری از این فضای باز خواهید برد. اکنون با فرارســیدن فصل بهار این زیبایی با وجود گلهایرنگارنگدوچندانخواهدشد.

محصوالتمشابهدر معماریمنظرنگینآذین

محصوالتمشابهدر شرکتنوشینامروزینطرح تا خیلیازمازمانیکهخستههستیمیااحتیاجبهآرامشداریمبهطبیعتپناهمیبریم.صدایپرندگانوآب و عطر انواع گل و گیاه به ما آرامش هدیه می دهد. برای کســانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و دسترسیبهطبیعتسبزندارند،حتیوجودیکتراسکوچکمملوازگیاهاننیزمیتواندبهالقایحس آرامش کمک کند. قطعا وجود یک آبنما و صدای آب این حس را بیشتر خواهد کرد. پس سعی کنید حتی ازقراردادنآبنماییکوچکدرفضایسبزتانغافلنشوید.

chidaneh.com/users/neginazinco

chidaneh.com/users/netgroup

حدودقیمت 400,000 7,700,000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.