چیدمانمتناسبباهرسلیقهمحصوالتوندیک

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

این محصوالت با ترکیب رنگــی نزدیک به چوب و با رنگ های قهوه ای ســوخته، طرح ونگه، کرم یا تلفیقی از این دو رنگ دیده می شوند؛ در نتیجه می توان آنها را در فضای داخلی خانه نیز استفاده کرد و همچنین شما می توانید در فضاهایی مانند اتاق کودک، سرویس بهداشتی ، ورودی خانه و حتی در محیطهایبیرونیهمازاینمحصوالتاستفادهکنید.

قابلاستفادهدرفضاهایمرطوب

اگر برای سرویس بهداشتی خانه خود به فکر تهیه کمد و قفسه هستید، محصوالت پلیمری وندیک را انتخاب کنید؛کمدهایی جادار با کشو و طبقات اضافه که با داشتن ویژگی هایی از جمله ضد آب، ضد باکتری، ضد گرد و غبار و سبک بودن برای فضای مرطوب سرویس بهداشتی مناسب هستند و در ضمن نمی پوسند.

مناسببرایاتاقکودک

اتاقکودکخودرابامحصوالتوندیکمیتوانیدهمیشهمرتبومنظمنگهدارید.میتوانیدفضایی برای قرار دادن لباس و اســباب بازی های فرزند دلبند تان داشته باشید و در طبقه بندی و فضاهای تعریف شده آن وسایل مختلفی قرار دهید؛ در ضمن با توجه به رنگ نزدیک به چوب این محصوالت قابلیت ست پذیری با سرویس خواب را هم دارند.

مزایایمحصوالتپلیمریوندیک

هزینهیکپنجمقیمتچوب قابلیتشستوشووضدباکتریبودن قابلیتجابهجایوحملآسان مستحکموایستاوعمرکاالییبسیارباال قابلیتستپذیری،متنوعوشیک شمارهتماس: 021۵۵21۷636 شمارهفکس: 021۵۵21۵08۷ برایدیدنمحصوالتدیگربهکانالتلگراممامراجعهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.