نورپردازی را قبل از خریداری، طراحی کنید

Manzel Magazine - - طراحیمنزل ‪home Design‬ -

به جرات میتوان گفت طراحی نورپردازی عاملی است که بیش از همه مظلوم واقع شده؛ درحالیکه تاثیر آن بر محیط زندگی ما بسیار مهم است. وقتی انتخاب المپها و وسایل روشنایی خود را به یک طراح حرفهای میسپارید، مطمئنا انرژی و آرامش بیشتریرادرفضایزندگیخودحسخواهیدکرد؛چراکهطراحبراساساستانداردهاینورپردازیونیازفضاوسایلروشنایی و سیستم آن را انتخاب میکند نه صرفا روشــن و پرنور کردن فضا. ضمن اینکه یک طراح خوب سراغ سیستمهای روشنایی کممصرفتروماندگارتریخواهدرفتکهدردرازمدتبهرهاقتصادیزیادیبرایشماخواهدداشت.

پیشنهادچیدانه:گروهمعماریمهرازشید

اگرمصالحشناسنیستید،یکطراحداخلیمطمئناهست

مصالح در طراحی داخلی شامل هر چیزی میتواند باشــد؛ از کفپوش و دیوارپوش گرفته تا جنس کمدها و کابینتها و حتی میزها و جنس پارچهها. شــما عموما براســاس زیبایی و کیفیت این مصالح را انتخاب میکنید اما یک طراح حرفهای عوامل دیگری را نیز در نظر میگیرد. برای مثال او به مناســب بودن یا نبودن کفپوش چوبی برای نواحی پرتردد خانه یا یک خانواده پرجمعیت فکر میکند. یک طراح خوب، مصالح را براساس خواست شما، کاربری و قابلیتهای فضا انتخاب میکند. شناختن ویژگیهای همه مصالح و انتخاب بهترین آنها، کاری زمانبر و طاقتفرساست که دانش طراح در این زمینه ما را یاری خواهد کرد؛ ضمنا شاید ما در گزینههای خود به مصالح رایج در بازار بسنده کنیم؛ درحالیکه طراحان با تسلطی که در این حوزه دارند، ماراباگزینههایبیشتریروبهرومیکنند.

پیشنهادچیدانه: استدیومعمارییونیک

عکاس:فروزانرحمانی

عکاس:ثمینموسوی

عکاس:شیماخراسانی

chidaneh.com/users/mehrazsheed

chidaneh.com/users/uniquefloor

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.