روانشناسی در طراحی دکوراسیون منزل

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com - نویسنده:سعیدایمانی/کارشناسمعماری

معمارینوعیعملخالقانهبهقصدشکلدادنفضایزیستانساناستوازپاسخگوییبهنیازهایانسانیدرپیوندبامحیطوطبیعتتابیانعواطفواعتقادات اوطیفیوسیعرادربرمیگیرد.روانشناسیمنزل،معماریودکوراسیونبیشترازآنکهبهعلتچیدمانونحوهساختوسازبپردازد،بهموضوعاتیچونخلق فضاهای زیبا و آرامشبخش، تأمین امنیت روحی و روانی افراد و نیز چگونگی تأثیر آن روی روحیات و شخصیت افراد مختلف مربوط میشود.

بســیاری از افراد بر اســاس ســلیقه خود، خانه یا محل کارشان را زینت میبخشــند اما از آنجا که برخی اصول را رعایت نمیکنند، زحمتشان به چشــم نمیآید. موضوعی که در معمــاری باید بــه آن توجه ویژهای داشت، نقش معماری و طراحی بهخصوص طراحی داخلی بر روح و روان انسانهایی است که میخواهند از ســاختمان یا محل مورد نظر استفاده کنند؛ به همین دلیل رعایت نکات روانشناختی در طراحی، بسیار مهمی است که نباید به آن بیتوجه بود.

نور در دکوراسیون

نور به عنوان عنصری مهــم در معماری ســاختمانهای کوچک و بزرگ، همیشه تأثیر فراوانی بر معماری و عمران ساختمانها و حتی شهرها داشته است. در معماری سنتی ایران، معماری معاصر، معماری مدرن و بسیاری از سبکهای معماری که فراروی بشــر قرار گرفته است، همواره عنصر نور به عنوانعاملاصلیدرکنارویژگیهایدیگربناقرارگرفتهاست.

مشاورهوطراحیرابهمتخصصانبسپارید

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی اِســپو فعالیت خود را از سال ۴۸۳1 آغاز کرده و هماکنون با گســترش فعالیت اجرایی خود، با مشاوره دادن در زمینه دکوراســیون و معماری داخلی و خارجی، گامی اساســی در روند مشــتریمداری برمیدارد. تاکنون این شرکت توانســته است با طراحی فضاهای مدرن، کالسیک و پستمدرن، نیازهای انسان امروزی را برآورده کرده و رضایت متقاضیان را فراهم آورد. در شرکت معماری و دکوراسیون داخلی ا ِسپو بعد از ثبت درخواست مشتریان، نیازهای آنها توسط طراحان و روانشناسان مجرب مورد بررسی قرار میگیرد تا با توجه به فضا و همچنین درخواستمشتری،بهترینگزینهانتخاب،طراحیواجراشود. تلفن: 2233۷123 - 2۷۵۵88۷21۹0 سعید ایمانی (مدیرعامل) آدرس:تهران،پاسداران،خیابانبنیهاشم،جنببرج نسترن،کوچهطبری،مجتمعارغوان،واحد63

رنگهاچگونهبربدنتأثیرمیگذارند؟

رنگابزارمهمیجهتهدایتوالقایحاالتروانیخاصبهافرادوجوامعاست.فضاهایتیرهوناهمگونافرادرادچارافسردگی وفشارهایروانیناخواستهمیکند؛درحالیکهخودافرادازدالیلواقعیآنباخبرنیستند.

آبی ذاتاتاثیرآرامشبخشدارد.فشارخونراکاهش میدهدوضربانقلبوتنفسراکنترلمیکند. ارگان های حسی (حواس) مانند حس بینایی، شنواییوچشاییراتسکینمیدهد.

قرمز عموما محرک اســت. موجب افزایش ضربان قلب و ســفتی ماهیچه ها می شود. می تواند میــزان آدرنالین را در خــون افزایش دهد و عکسالعملهاراتسریعکند.

سبز با کاهش فعالیت سیســتم عصبی، با استرس مقابله می کند. به تنفس درست و منظم کمک می کند و به طور طبیعی قابی از تفکر و آرامش رادرذهنایجادمیکند.

زرد ذهن را هوشــیارتر و گیراتر و سیســتم عصبی مرکــزی را فعال تر مــی کند و بــر ارگان های نظم دهنده بدن مانند کیسه صفرا، کبد و پانکراس تاثیر می گذارد.

بنفش بر قدرت تفکر ما، با ایجاد هماهنگی میان نیم کره راســت و چپ مغز تاثیر می گذارد. بهترین رنگ برای افزایش قوه ادراک و استدالل است.

نارنجی حواس، خصوصا حس چشایی را تحریک می کند. از این رو به عملکرد سیستم گوارش کمک می کند. همچنین سیستم ایمنی را برای مبارزه علیه بیمارها وویروسهاتقویتمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.