عمارت خورشید معماری ایرانی در دل البرز!

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com - نویسنده وگزارشگر:ثمینافراهانی/کارشناسمعماری

طیچنددههگذشتهاستانالبرزبهعلتبهرهبرداریهایبیش از اندازه و ساخت و سازهای بیرویه، به شهری پر از تشویش و نابهساماندرحوزهزیباسازی،معماریوشهرسازیتبدیلشده است که کمتر ارتباطی دارد با آنچه بوده و میتوانسته باشد. شهریمدرنوایرانیکهبههمتیک تاجریزدی روند روبه رشدی را در پیش گرفته بود؛ مردی که با سرمایه و پشتکار خود پایه صنعت کشور را تقویت و منطقهای ایجاد کرد که هنوز که هنوزاستازطبیعتوصنعتآنسخنمیگویند.پروژهعمارت خورشیداز استودیومعماریخورشید بهسرپرستی احمد صفار، تالشوجدالبرایاجراییک آپارتمانمسکونیتجاری درباغشهرومحلهآجریچهارصددستگاه(محله یزدیها)استکهامروزهدیگرنیست.با«منزل»همراهباشید تا با هم پای صحبت معمار پروژه به گوشه و کنار آن سری بزنیم و با جزییاتطراحیاشبیشترآشناشویم.باماهمراهباشید.

chidaneh.com/users/studiokhorshid37880

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.