استانالبرز؛خاستگاهطراحیعمارتخورشید

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture -

از زبان معمار: تاجر یزدی متولد سال ۷۷21 باعث پیشرفت کرج، صنعت ایران و ایجاد شغل برای جمع کثیری در دهه 0۳ شد. حدود نیمقرن پیش که یزد درگیر خشکســالی، قحطی و بیکاری شد، گروههایی از یزدیان برای یافتن مکانی مناسب به جهت اسکان و سرمایهگذاری به منطقه کرج مهاجرت کردند که حضور برخی ســرمایهگذاران خیر همچون «حاج محمدصادق فاتحیزدی» باعث رونق اقتصادی و بازار کار در کرج پیش از انقالب شــد. فاتح به موازات فعالیتهای صنعتی خویش، با کمک یک مهندس روسی به اسم «نیکالی مارکف» شــروع به قطعهبندی زمینهای اطراف و خیابانکشــی آنها کرد که در نهایت 2 محله «چهارصد دستگاه» و «جهانشهر» ایجادشد. چهارصد دســتگاه به عنوان یک مجموعه 00۴ واحدی برای ســکونت کارگران در نظر گرفته شده بود که تنها 200 واحد آن اجرایی شد. این تقسیمبندی در خود، نوعی از قشربندی اجتماعی را رعایت کرده است. در بخش جنوبی چهارصد دستگاه، کوچهها و خیابانهای باریکتر و خانههایی با متراژ کمتر تعریف شدهاند اما در بخش شمالی، خیابانها و کوچهها پهنتر بوده و متراژ قطعات مسکونی بزرگتر میشود. مسجد جامع چهارصددستگاهنیزازدیگرساختوسازهایخدماتیاودر اینمحلهاستکهکماکانپابرجاست. در میان کارهای فاتح، آنچه بیش از دیگر کارهایش به همان قوت پیشــین پابرجاست درختهای کهنسالی است که هنوز هم جهانشهر را از دیگر بخشهای شهر کرج متمایز میکنند. بخش قابل توجهی از زمینهای سبزوپارکهایامروزکرج،حاصلفعالیتهایاقتصادیوکشاورزیفاتحاست.امروز،باغهایجهانشهریکی ازسرمایههایمحیطزیستیکرجمحسوبمیشوندودرتعریفکرجبهعنوانیکباغشهرنقشبسزاییدارند. در کنار این باغها، کاشت درخت در حاشیه خیابانهای جهانشهر نیز جالب توجه است؛ درختهایی که هنوز با ساختمانهای سر به فلک کشیده جهانشهر، زورآزمایی میکنند. اما در منطقه چهارصد دستگاه متاسفانه دیگر اثری از این درختها نمانده اســت و هر روز از تعدادشــان کم میشــود و جای خود را به ساختمانها میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.