مرتضیادیب

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

نقشمعماریمنظربرکیفیتفضایزندگیوتاثیرآنبرمعماریامروزایران راچگونهارزیابیمیکنید؟ معماری منظر در ایــران دارای تاریخچهای بســیار کوتــاه در جریان حرفههای مرتبط با طراحی محیط است؛ هرچند در ســطح جهانی نیز با وجود بیش از یک قرن قدمت در عرصه حرفه و آکادمی، این رشــته هنوز در حال طی مراحل تکامل است. با وجود اینکه معماری منظر در بسیاری از مباحث بهویژه در زمینه مفاهیم مربوط به خلق و ســازماندهی فضا و مکان، قرابت بســیار زیادی به معماری دارد، لیکن عرصه فعالیت آن که به طور معمول مرتبط با خلق، ســاماندهی و مدیریت فضاهای باز طبیعی و مصنوع اســت و ارتباط ناگزیر معماری منظر با فرآیندهای جاری در این عرصه، باعث شده تا خصوصیات و ویژگیهای خاصی برای آن پدید آید. خصوصیات ویژه این رشته باعث شده تا معماران منظر در کنار درک مفاهیم عمیق در مورد خلق فضا، نیازمند آشنایی و بهکارگیری طیف وسیعی از دانشهای مرتبط با رفتار انســان، مفاهیم هنری و تاریخی مرتبط بــا فضاهای باز و طبیعی، دانش و علوم مرتبط بــا طبیعت و مؤلفههای طبیعی و نیز دانش مهندســی برای ساخت و مدیریت منظر باشند. تاکنون حضور معماران منظر در شکلدهی کیفیتهای شهری با وجود تالشهای صورت گرفته، نتوانسته پررنگ و تاثیرگذار باشد. امروزه میتوان جای خالی این نوع رویکرد را هم در فضاهای زندگی هر روزه و منظری که مــردم بهطور دائمی با آن در رابطه هستند و هم در فضاهای تفریحی و گردشگری شهری و عرصههای طبیعی در شهر مشاهده کرد. خأل قانونی و حضور پررنگ رشتههای دیگر همچون رشتههای طراحی محیط یا مهندســی فضای ســبز که فاقد این دیدگاه کلنگر هســتند در سازمانهای شهری و دولتی نیز به این مشــکالت افزوده است. فضاهای باز رهاشده وبیکیفیتشهریازجملهخیابانها،پیادهراههاومیادینازجملهفضاهاییهستند که میتوانند عرصه کار جدی و مهمی برای معماران منظر باشــند. از ســوی دیگر بازنگریدرشیوههایباززندهسازیفضاهایطبیعیشهریمانندرودراههابادیدگاه معماریمنظرضروریبهنظرمیرسد. موسس و مدیر دفتر Contextlogic ‪Architecture Studio‬

تحصیالت: دکترای معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

طراحی و اجرای پروژههای شاخص داخلی و بینالمللی: معماری منظر پهنه ساحلی دریاچه چیتگر (شهدای خلیجفارس)، همکاری با شرکت مهندسین مشاور امکو ایران ۴۹۳1-1۹۳1 معماری و معماری منظر پروژه سرزمین بام، شرق دریاچه چیتگر، ۵۹۳1-2۹۳1 معماری منظر پروژه شهر خودرو، تهران، ۵۹۳1 معماری منظر پروژه دفتر وطنپور، تهران، ۴۹۳1 معماری و معماری منظر باشگاه ورزشی تفریحی بانک صنعت و معدن، تهران، ۴۹۳1 معماری منظر هتل آراز، نوشهر، ۵۹۳1

موفق به کسب جوایز معماری در مسابقات معتبر داخلی و بینالمللی: جایزه عالی Excellenceaward از انجمنمعمارانمنظرآمریکابرایپروژه سوانحطبیعی،معماریمنظروزندگی، نمونه موردی شهر بم، سال 2006 تقدیر شده توسط شهرداری به خاطر طراحی پروژه معماری منظر دریاچه چیتگر، سال ۳۹۳1

پروژهدریاچهچیتگر

دفترمرکزیوطنپور

پروژهسرزمینبام

پروژهدریاچهچیتگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.