مریمیوسفی

Manzel Magazine - - معامریومنزل Architecture -

موسس و مدیر دفتر Contextlogic ‪Architecture Studio‬

تحصیالت: کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی

طراحی و اجرای پروژههای شاخص داخلی و بینالمللی: معماری منظر پهنه ساحلی دریاچه چیتگر (شهدای خلیجفارس)، همکاری با شرکت مهندسین مشاور امکو ایران ۴۹۳1-1۹۳1 معماری و معماری منظر پروژه سرزمین بام، شرق دریاچه چیتگر، ۵۹۳1-2۹۳1 معماری منظر پروژه شهر خودرو، تهران، ۵۹۳1 معماری منظر پروژه دفتر وطنپور، تهران، ۴۹۳1 معماری و معماری منظر باشگاه ورزشی تفریحی بانک صنعت و معدن، تهران، ۴۹۳1 معماری منظر هتل آراز، نوشهر، ۵۹۳1

موفق به کسب جوایز معماری در مسابقات معتبر داخلی و بینالمللی: تقدیر شده توسط شهرداری به خاطر طراحی پروژه معماری منظر دریاچه چیتگر، سال ۳۹۳1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.