ویژگیهای مهم در انتخاب کابینت گامپنجم:خدمات،قیمت

Manzel Magazine - - مجلهمنزل،رسانهچاپیوبسایتچیدانه Chidaneh.com -

اگربهدنبالیکطرحایدهآلهستیدباماهمراهشوید

سوالی که برای بسیاری از افراد در هنگام انتخاب محصول ایجاد می شود این است که چگونه باید این محصول را مورد ارزیابی قرار دهیم یا به دنبال چه ویژگیهاییبایدباشیمتابتوانیممحصولیباطراحیزیبا،کاراییمناسبوکیفیتباالتهیهکنیم.ازآنجاییکهمحصوالتیمانندکابینتودربوتمام مصنوعاتچوبیکهدرطراحیدکوراسیونفضایداخلیمنزلمورداستفادهقرارمیگیرندنیازمنداینهستندکه طرحپیشنهادیدرفضایمتناسب به اجرا در بیاید تا بتوان به این نتیجه رسید که آیا زیبایی و کارایی الزم را دارد داشتن آگاهی کافی و استفاده از تجارب حرفه ای سازنده می تواند بسیار کارآمد و موثر واقع شود.

با این توضیــح می توان ســوال بزرگی را کــه همیشــه در مورد قیمــت باالی برخــی محصــوالت لوکــس ایجــاد می شــود به این شــکل پاســخ داد که قیمت بــاالی برخــی از کابینــت ها و درب ها صرفا بابت خریدی که شما انجام می دهید نیســت بلکه بخشی از هزینه های جاری هر مجموعه ای به واســطه داشــتن آتلیه طراحی و خدمات پس از فروش آن است. طراح دو کار مهم را انجام می دهــد؛ اول اینکه به مشــتری کمک می کند که به ایده هــای ذهنی خود در کنار رعایــت اســتانداردهایی که خود به آنهــا آگاهی دارد نزدیک شــود چون با اســتفاده از نرم افزارهــای روز دنیا و تجارب خود به همه مسائل فنی آگاهی دارد و همین امــر باعث کاهش هزینه ها می شود و دوم به ســهولت انجام کار هم فکر می کند که بازهم در آن اصل زیبایی و رعایت اســتانداردها اهمیت دارد. تولید انبوه محصــول در کار سفارشــی هدف نیستبلکههدفطراحایجادرضایتبرای مشتریورعایتاستانداردواجراییکردن آنطرحوایدهدرکنارخالقیتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.