سفره هشتسین 96

Manzel Magazine - - منزلسبز ‪green Home‬ -

گلدانهای مدرن برای دکوراسیونی امروزی

امروزهبازندگیکردندرفضایخانههایآپارتمانیفاصلهماازطبیعتبسیارزیاد شدهودیگرخبریاز حیاطمنزلبهسبکخانههایسنتیایرانی نیست.تنها گاهیشایدبتوانیمسریبهویالهایخارجازشلوغیشهرهابزنیموحالوهوایی عوضکنیم.حاالکهبهارراپیشروداریمومنتظررسیدننوروزهستیم،بهتراست بهفکربرقراریارتباطیدوبارهباطبیعتباشیماماچگونگیایجاداینارتباطاز نکاتبسیارمهمیاستکهبایدآنراموردتوجهقراردهیم.

نقشگیاهاندردکوراسیون

نزدیکیبهطبیعتوگیاهانهمیشهبرایانسانخوشایندبودهوبااستنادبهعلمروانشناسیتأثیرات مستقیمی بر روحیه اش داشته است. در دنیای مدرن امروز با توجه به سبک زندگی حاکم بر جامعه، مردم از فضای طبیعی دور شدهاند و تنها راهحل این مشــکل را آوردن گیاهان خانگی و آپارتمانی به فضای داخلی ساختمانها یافتهاند. اگر بتوانید گیاهان و گلدانهایی متناسب با طراحی دکوراسیون منزلومحلکارخودبیابیدبهسادگینقشطراوتوتازگیآنهارامثبتخواهیدیافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.