سرزندگی بهار و هفتسین ایرانی

Manzel Magazine - - منزلسبز ‪green Home‬ -

بهار را به خانه بیاورید. حاال که قرار اســت خانه خود را برای نوروز آماده کنیــد، میتوانید با آوردن گیاهان کوچک آپارتمانی به گوشهگوشه خانه، حال و هوای بهار را به دکوراسیون داخلی منزل خود منتقل کنید. چهبهتر که این گیاهان زیبا قســمتی از سفره هفتســین نوروز امسال شما باشند. هفتسینامسالراشماجورکنید؛پسازآنسینهشتمراشرکت neerg7بهمنزلشمامیآورد. گلدانهــای زیباییوآرامشرادرمنزلومحلکارشــمادوچنــدانمیکند.بااین گلدانهایآکواریومیماهیهایسفرههفتسینراهمنشینگیاهانموردعالقهتانکنید.

باغ رویایی بهار

عالقهمندان به باغ و باغداری که بیشتر زمان خود را صرف رسیدگی به باغچه میکنند، میدانند که باوجود تمام زیباییهای خدادادی تأثیرات مثبت ملزومات بهکاررفته در باغچه، زیبایی باغ و باغچه را دوچندان میکند. برند 7Green با بهرهگیری از مدرنترین تجهیزات و طراحیهای خاص این امر را برای شما دوستداران طبیعت فراهم کرده اســت. اگر در فکر طراحی محوطه و فضای سبز ویالی خود هستید، به شما پیشنهاد میکنیم نقش نردههای اطراف باغچه را در این میان فراموش نکنید. در تولید نردههای 7Green از کامپندهای پلیمری اســتفاده شــده که مقاوم به تابش خورشید و ضربه هستند و برای استفاده در هر نوع آب و هوایی از مقاومت برخوردارند.

www.7green.co 7green.co

chidaneh.com/users/7green

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.