سبز ه ها در بهار می ر قصند

Manzel Magazine - - منزلسبز ‪green Home‬ - نویسنده:صدفحقیقت/کارشناسطراحیمحیط

سبزهعیدرابه21روشآرایشکنید

دشت سبز نوروز را که نگاه میکرد، خود را در میان آن میدید؛ دواندوانوسرخوشانه!یکیازجذابیتهایچیدمانسفره هفتسینتزیینکردنآناست؛اینکهباخانوادهمشورت کنیدتاهفتسینیزیباومتفاوتترازسالقبلبچینید. تزیینسبزهمعموالازآخرینکارهاییاستکهانجاممیشود و میتواند تأثیر زیادی بر سفره نوروز داشته باشد.

یکی از معمولترین کارهایی که برای تزیین ســبزه عید انجام میشود، استفاده از روبانی زیبا و گره شده به دور سبزههای ایستاده است. شاید شما هم دیده باشید که در اکثر مواقع روبان قرمز دیده میشــود؛ رنگ قرمز هم مکمل رنگ سبز اســت و هم شادیآور و نشانه شــادکامی؛ پس اگر به دنبال ســادهترین روش هستید، خالقیت به خرج دهید و با چند روبان و پارچه رنگی پاپیون شــده سبزه خود را تزیین کنید.

خیلی از افراد رسم دارند سبزه را خودشان سبز میکنند. حضور سبزه در هفتسین نوروز شادابی و سرســبزی را در سال جدید به همراه دارد. عالوه بر این نکته هیجان ســبز شدن و رشد موجودی زنده از دانه خشک و به خوابرفته را نمیتوان نادیده گرفت.

همانطور که میدانید گیاهان به 2 دسته تکلپهای و دولپهای تقسیم میشــوند. اگر میخواهید سبزه شــما فقط ساقه صاف و بلندی داشــته باشــد، از دانههای تکلپهای مانند گندم استفاده کنید، ولی اگر دوست دارید برگهای سبز و کوچکی هم در قسمت باالیی ســبزه ببینید، عدس و ماش که دولپهای هستند را خیس کنیدتاجوانهبزنند.

بد نیست نوروز امسال کمی متفاوت باشید؛ پس از ترکیب دانه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.