داستانجلد

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

دررابازمیکنم،نگاهممیافتدبهتکدرختسبزیکهمرابهخودمیخواندوصدایچهچهیکهگویی از گلدستههای گنبد آسمان میآید. کفشــم را بیرون میآورم و با پاهای عریانم زمین آجری را با تمام وجودم لمس میکنم. خودش اســت؛ اینجا همانجایی است که سالیان سال حرفهایی برای گفتن دارد،حرفازروزهاییکهچشممانبهآسمانبازمیشدنهساختمانهایبدقواره.حرفازروزهاییکه دیوارهایمانآجریبودنهسیمانی.حرفازروزهاییکهعشق،تنهاصاحبدلمانبودوبس.

فاطمه افشاریان

عکاس:میالدپروز طراحصحنه:سمیرافرجی درصفحه63مجلهمیتوانیدمطلب«خانهایکهازدلبرآید»رابخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.