تفکر تکا نی !

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ - نویسنده:صدفکالنکی

8راهحلسادهبرایتغییراتیبزرگ

نوروز را پشت سر گذاشتهایم. دوباره بهار آمده است، بهار زیبا و طبیعتی که بهراستی نمیتوان از آن دل کند. یادم میآید که مادربزرگ همیشه میگفت بهار که آمد زمان تکاندن گردوغبار قدیمی استنهتنهاگردوغبارخانه،بلکهتکاندنگردوغبارتفکراتمان!بعدازپایانهمهمههایخانهتکانیهاوگذشتنازماهپرتکاپویفروردینچقدرخوبمیشوداگرباایدههایخالقازطبیعتبهاری استقبال کنیم و همگام با طبیعت پیش برویم. هنوز برای شروعی دوباره و نو شدن افکارمان دیر نیست.

1 استفاده کمتر از کاغذ

این روزها در دنیای مدرن و در تمامی مراکز آموزشی جهان کمتر کسی از کتابها و یا فایلهای پرینت شده استفاده میکند، بیایید کمی با جهان همقدم شده و بهجای خرید کتاب از فایلهای دیجیتال استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.