2 نه به مصرف گرایی

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ -

به یاد داشته باشید که مصرفگرایی نمیتواند مد زیبایی باشد! قبل از اینکه میز ناهارخوری خود را دور بیندازید بهتر است کمی به استفاده دوباره از آن فکر کنید! اگر شما نیز دوستدار طبیعت هستید در هنگام خرید به دنبال میزهای ساختهشده از درختانی مثل بامبو باشید که بهسرعت رشد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.