داستانجلد

Manzel Magazine - - Cover Story -

هیچوقت فکر نکرده بودم که میتوان برای احساس درونی هر خانه هم قانونی تصویب کرد؛ اینکه نگذاریم بدی و رنج و غم اجازه وارد حریم خصوصیمان شوند، راه را برای هر شادی و خندهای باز نماییم و کارهای ساده و پرانرژی را در خانه رواج دهیم. حاال میدانم که قانون خانهام چیست: به قلبتان گوش دهید شاد باشید به یکدیگر عشق بورزید و احترام بگذارید همیشه حقیقت را بگویید به دیگران کمك کنید، رویاهایتان را دنبال کنید و هرگز رهایشان نکنید. کتاب بخوانید و چیزهاي جدید یاد بگیرید، مثبت بمانید. علیرغم سخت بودن، ببخشید، اما فراموش نکنید اینها را امتحان کن: متشکرم و لطفاً! لیبرالیسم! و کمی بودیسم! لبخند بزنید و به منزل حامد و مهسا وارد شوید. صدف حقیقت

عکاس:میالدپروز درصفحه04مطلب«سبکمعاصردرخانهآپادانا»رابخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.