سبکمعاصردرخانهآپادانا

Manzel Magazine - - Cover Story -

معجزهرنگخاکستریدردکوراسیونخانهمهساوحامد

نویسنده: صدفحقیقت/کارشناسطراحیمحیط عکاس: میالدپروز در راه برگشــت به خانه بودم. همینطور که قدمزنان پیادهرو را طی میکردم، تمام تصاویری که از صبح دیده بودم. در ســرم یادآوری شد. چهرههای مختلف، رنگ و صحنههایی که امروز تجربه کردهام مانند همیشــه ذهنم را مشغول کرده بود. کمی خسته بودم، ولی میدانستم جایی در انتظارم است که همه خستگی و ازدحام شهر را از من میگیرد. خانهمان را دوست دارم، کنج به کنج آن را با عشق چیدهایم و برایش نقشههاریختهایم.کلیدرادرقفلمیچرخانم؛چهآرامشوسکوتدلچسبی...

آرامشدرفضایخانه

«خونه جاییه که حال آدم خوب باشــه، این حال خوب میتونه مثل خونه ما آروِم آروم باشــه یا رنگی رنگی و پر سر و صدا، حال خوب رو نمیشهخرید، اما میشهساخت». ســبک دکوراســیون در خانه ما معاصر بوده و تا حد ممکن سعی کردهایم ســاده و بیآالیش باشــد. با وجود آنکه در طراحی داخلی جزئیاتی وجود دارد، اما خلوتی، ســادگی، ترکیب نور و رنگهای ســاده و خنثی، آرامش عجیبی به ما میدهند. در خانه ما هیچچیز شدید نیســت درســت مثل خود ما! در تمام طول دوره بازسازي، تمرکز ما بر ایجاد حس و حالی آرام در فضا بود، تا جایی که در فضا از رنگهایتنداستفادهنکردیم! باتوجهبهاینکههردویماشاغلهستیموخارجازمحیطمنزل،انواع رنگ، طرح و جزئیات روبهروی ما قرار دارد؛ دوست داشتیم فضایی را در منزل ایجاد کنیم که سراسر آرامش باشــد. این حس و حال با فضايخارجیمنزلهمخوانیدارد؛چونازمحوطهبیرونمنزلهم دربیشترمواقعبهجزصدايپرندگانصداییبهگوشنمیرسدواین سکوتوآرامش،دلیلاصلیمابرايانتخابوخریداینخانهبود.

آشپزخانهمدرنبدونتزئیناتاضافی

دکوراسیون آشپزخانه بدون تزئینات و لوازم دکوری اضافه، طراحی شده اســت. رنگ سبز سدری روشــن برای دیوار آشــپزخانه و نیز کاشــیهای مربعی کوچک بین کابینت، فضا را اختصاصی کرده و سفیدیدکوراسیونراشکستهاست.کابینتسفیدمدرنباخطوط صاف و بدون دستگیره و اکسســوری نیز گویای سبک دکوراسیون آشپزخانهاست.

ترکیبرنگیدرخانهمعاصر

از آنجایی که رنگهای خنثی، فرصت تصویرسازی بیشتری به ذهن میدهند، رنگهای غالب خانه ما سفید و خاکستري روشن است. ما از رنگهای آوانگارد بهخصوص بــراي مکانهایی که نیاز به آرامش دارند، اســتقبال نکردیم، چراکه ســادگی و آرامش فضاي بصري برایمانمهمبود. در بعضی قسمتهایی مثل نشیمن، کمی رنگ وارد فضا شده است، چراکه در دکوراسیون آن به تماشاي تلویزیون مینشینیم و فضاي مجازي را نیازمند رنگ دیدیم، اما باز هم تمام تالش خود را کردیم که در استفاده از رنگها اغراقی به وجود نیاید. استفاده از قالیچه ســنتی با رنگهای گرم در فضای نشیمن و در کنار کوسنهایی به رنگ زرد و کرم، بازتابی از نقوش فرش را نشان میدهد، ولی تمام رنگ اضافه شــده به نشیمن در همین توضیح خالصه میشــود. پرده مدرن و لوستر ســاده، جایگاه مدرن خود را حفظ کردهاند. با توجه به وســایل و مبلمان موجود در این فضا، دکوراسیون نشیمن را میتوان با عنوان سبک تلفیقی معرفی کرد.

جریان نور، رنگ و دکوراسیون

مهمترین ویژگی طراحی در خانه ما، یکنواختی و هماهنگی بصري در تمام خانه است؛ مثل جریانی پیوسته از رنگ، نور و دکوراسیون. اگرچه اتاق و فضاهاي مختلف با دکوراسیون متفاوتی در منزل دیده میشوند، اما در مجموع، هماهنگی میان اجزا براي ما اهمیت زیادي داشت. فضاهاي طراحی شده براي مهمانیهای کوچک، محیطی راحت و دوستداشتنی فراهم کرده که آنها را بهعنوان مکانی براي پناه بردن به غار تنهایی و دور بودن از دیگران نیز معرفی میکنیم. سعی بر این بودکههردوياینمواردبدوناختالفدرکنارهمقراربگیرند. جریان نور را بهخوبی در پنجره خانه میتوان حس کرد. در فضایی که میز و صندلی ناهارخوری قرار گرفتهاند، هماهنگی دکوراسیون بهوضوحبهچشممیخورد. فضای مدرن در کنار پرده ساده خاکستری، صندلیهای مخملی به رنگ پرده و لوستر مدرن با قاب فلزی مکعب مستطیلی به خوبی به تصویر کشیده شده است. برای کفپوش خانه از لمینتی به رنگ روشن خنثی اســتفاده شــده و نبود فرش هم که به دلیل سبک دکوراسیون خانه است، نتوانســته گرمای دنج خانه را بر هم بزند. رنگ خاکستری روشن برای دیوار خانه هم از دیگر اجزای مدرن و البته کلیدی در طراحی داخلی خانه به حساب میآید.

داستانطراحیداخلیمنزلمهساوحامد

در ابتدای روند کار و قبل از شروع بازسازي خانه، هفتهها صرف وبگردي و انتخاب عکسهایی شد که با سلیقه ما هماهنگ باشد. ما به سرعت توانستیم دیدگاهمان را به طراح منتقل کنیم و با اعتماد به او و بیان نیاز و روحیاتمان به ایده اولیه طراحی برسیم. طراحی خانه ما برای متخصص آن، شبیه به نقاشی بر یک بوم بود و مثل یک اثر هنري نه با پیشبینی و مشابهسازی، بلکه با حرکت روزبهروز و شناخت از روحیاتمخاطبانجاممیشد.

وسواسدرطراحیوچیدمان

جامعه ما در دوران گذر از سنت به مدرنیته است. اگرچه بسیاري از سنتهای گذشته، خوب و داراي کارکرد مفیدی هستند، اما بســیاري از قالبهای مدرن با نیازمندیهای زندگی امروزي تطبیق و ســازگاري بیشــتري دارند. فضاهاي بیش از اندازه منحنی و داراي پیچوخم در قیاس با فضاهای مستطیل شکل و خطوط صاف، کمتر به مذاق فضاهاي ذهنی منظم و ساختار یافته خوش میآید. سبک خانه ما ساده، تا حد ممکن مینیمال و عاري از منحنیهای زیاد است که با وسواس ذهنی یا بهتر بگوییم عالقه زیاد ما به نظم و ترتیب، سازگارتر است. تقریبا در فضاي منزل ما خطوط منحنی دیده نمیشود و این براي ما که ذهن ســاختار یافته داریم بهترین اتفاق است. ما تمام قسمتهای خانه را با وسواس زیادي طراحی و چیدمان کردیم؛ به همین علت از تمام قسمتها لذت میبریم و تفاوتیبرایمانندارد.

سبکمعاصر

اگر به خوبی به دکوراســیون پذیرایی خانه نگاه کنید، همه ویژگیهای گفته شده را درک خواهید کرد. استفاده از رنگ خنثی خاکستری که در طیفهای مختلف بهکار برده شده، ویژگی اصلی خانه مهسا و حامد است. طاقچه کوچک روی دیوار که مدرنیته را به خوبی بیان میکند، نمای بتنی دارد. قرار گرفتن رنگ بنفش در مبلمان پذیرایی، انتخاب هوشمندانهای است که بر طراحی داخلی تأکید دارد. میز جلو مبلی چوبی در کنار فرش هم گرما و آرامش بیشتری به خانه داده است. مبلمان چستر فیلد، پایههای چوبی و رنگ استفادهشده نیز مشخصههای سبک معاصر را بیان میکند.

توصیهمهسا:کاررابهکاردانبایدسپرد!

طراحی منزل، یک هنر و حرفه جدي اســت. ممکن است شما فردي با ســلیقه باشید و یا حتی در طراحی هم نظرات خوبی ارائه کنید، اما به احتمال زیاد، بدون اســتفاده از یک طراح خوب، پول و سرمایه خود را دور خواهید ریخت. یک طراح خوب، مخصوصا اگر مجری هم باشد، شما را در انتخاب گزینههای بهینه کمک خواهد کرد. هزینه باال همیشه به کار باکیفیت باال منجر نمیشود و البته این را هم باید در نظر بگیرید که لزوماً هر طراحی هم این توانایی را ندارد. آنچه ما آموختیم این است که داشتن یک طراح خوب، قابل اعتماد و با تجربه میتواند تجربه سخت بازسازي و نوسازي را به یکی از شیرینترینتجربیاتزندگیتبدیلکند.

گیاهانآپارتمانی؛سبزینگیدرونفضایخانه

چشمانداز خانه ما و محوطه مجموعهای که در آن زندگی میکنیم، بسیار سرسبز است. با این وجود، ما در خانه، گیاهان آپارتمانی نیز نگهداری میکنیم، چراکه وجــود گیاهان خانگی، انرژي مثبت فراوانی را به جریان میاندازد.

7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.